seraphim cosplay

Cosplans

Character Reference Photo Progress
Fem Kylo Ren 90%
Mikaela Hyakuya 95%
Elise 35%
Azura 40%

next con: sydnova